ตัวอัษรวิ่ง

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านตระกาจ หมู่13 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงการกิจกรรมเด่น

โครงสร้างงานบริหาร

บุคลากร

นโยบายกลยุทธ์

วิสัยทัศน์พันธกิจวิสัยทัศน์
                         ภายในปีการศึกษา  2556  โรงเรียนบ้านตระกาจ  มุ่งเน้นการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา  นำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาพัฒนาจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนใฝ่รู้  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
                  1.  ส่งเสริมการทำนวัตกรรม เทคโนโยลี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา
                  2.  ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
                  3.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติจริงโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและพัฒนาผู้เรียนเต็ม  
                              ศักยภาพ
                   4.  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
                   5.  ส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพจิต และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
                   6.  ประสานงานและร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา
                   7.  จัดระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ